Kary za odbieranie tygodniowych odpoczynków w Belgii i Francji

W dniu 21 czerwca br. w Belgii wchodzi w życie przepis zabraniający odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego w kabinie pojazdu. Za złamanie tego przepisu przewidziano karę grzywny w wysokości 1 800 euro.

Przepis ten jest doprecyzowaniem przez ustawodawstwo belgijskiego art. 8 ust. 8 Rozporządzenia Rady UE 561/2006, który stanowi: "Jeżeli kierowca dokona takiego wyboru, dzienne okresy odpoczynku i skrócone tygodniowe okresy odpoczynku poza bazą można wykorzystywać w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju."

Jednocześnie informuję, że z dużym prawdopodobieństwem podobne przepisy w najbliższym czasie będą obowiązywać również we Francji.